Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

PSB Sertai Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023

Ahad, 26 Februari 2023 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi hari ini berkenan mengunjungi petak pameran dan aktiviti Pusat Sejarah Brunei sempena acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023.​Turut berangkat paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.​
Attachments
Created at 3/11/2023 9:44 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 3/11/2023 9:48 PM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali