The Government of Brunei Darussalam
Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan
Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi
Bahagian Penerbitan
Bahagian Sumber
Bahagian Perkhidmatan
Bahagian Penggambaran dan Reprograper
Bahagian Perkembangan dan Pembelajaran
 
 

Bahagian Penerbitan
Bahagian ini dibahagikan kepada enam unit iaitu Unit Pengarang; Unit Penyunting; Unit Penyemak; Unit Pengeluaran; Unit Pemasaran; dan  Unit Penterjemah.

1. Unit Pengarang
Membuat dan mengolah semula hasil-hasil perolehan penyelidikan dalam bentuk esei atau manuskrip untuk penerbitan
Menulis rencana atau manuskrip yang berkaitan dengan sejarah untuk penerbitan
Membuat pembaikan dan pembetulan ke atas rencana yang hendak diterbitkan agar segala fakta yang terdapat di dalam sesebuah rencana itu dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya
Berusaha mendapatkan bahan-bahan untuk penerbitan Jabatan seperti sama ada dalam bentuk majalah, jurnal, buku, risalah (pamphlet) dan seumpamanya
 
2. Unit Penyunting
Bertanggungjawab untuk menyunting dan menyemak karangan-karangan atau manuskrip sama ada daripada segi isi, ayat, tatabahasa, fakta serta susunannya supaya betul, baik dan bermutu serta terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini.
Membuat pembetulan dan pembaikan terhadap karangan atau manuskrip supaya bermutu dengan menggunakan kaedah dan teknik yang betul dan seragam yang lazim bagi Pusat Sejarah
Bertanggungjawab sebagai penyelaras terhadap gaya, teknik dan kaedah penerbitan Jabatan dengan cara menyunting rencana-rencana dan manuskrip supaya wujud keseragaman istilah, ejaan, bahasa, terasul dan seumpamanya yanga berkaitan dengan sistem penerbitan yang diakuai oleh keadah antarabangsa.
Memastikan agar penerbitan di Jabatan ini berkualiti dan selaras dengan adat istiadat dan kebudayaan Brunei
   
3. Unit Penyemak
Membuat pembaikan dan pembetulan terhadap karangan atau manuskrip yang hendak diterbitkan supaya nilainya baik dan terpelihara terutama daripada segi keselarasan faktor, istilah, ejaan dan teknik-teknik yang lazim bagi Pusat Sejarah
Bertanggungjawab membuat penyemakan terhadap kandungan ‘copy proof’ karangan atau manuskrip supaya mutunya terkawal selaras dengan kehendak dan konsep penerbitan yang baik dan bernilai, di samping memelihara hak cipta dan cetakan penerbitan Pusat Sejarah..
Bertanggungjawab sebagai penyemak rencana dan manuskrip yang akan diterbitkan agar segala fakta, ejaan, istilah dan teknik sesebuah rencana dan manuskrip itu betul dan sahih.
Memastikan agar sesuatu rencana dan manuskrip yang sudah disettaip adalah bertepatan dengan kehendak penyunting dan penerbit.
   
4. Unit Pengeluaran
Bertugas mengendali dan menyelaras penerbitan buku, jurnal, majalah, risalah (pamphlet) dan sebagainya, di samping mengurus hal-ehwal penerbitan Jabatan.
Bertanggungjawab membuat arahan-arahan menaipset dan menentukan jenis muka taip atau fon bagi kerja-kerja settaip; seterusnya rekabentuk (layout) muka surat, gambar, rajah dan ilustrasi serta aspek-aspek teknikal lain yang berkaitan dengan penerbitan
Mengusahakan hal-ehwal percetakan buku-buku terbitan Jabatan, sama ada ke Percetakan Kerajaan atau percetakan swasta.
   
5. Unit Pemasaran
Mengendalikan pengurusan kedai buku Pusat Sejarah Brunei.
Mengendalikan penjualan bahan-bahan terbitan Jabatan, sama ada secara tunai atau kiriman
Mengemaskinikan untuk keberkesanan sistem penjualan bahan-bahan terbitan
Mengawal stok dan harga bahan-bahan jualan
Bertanggungjawab ke atas semua bahan-bahan terbitan yang dijual dan hasil kutipan jualan
Bertugas untuk menjaga dan menjual bahan-bahan terbitan Jabatan didalam dan luar negara
   
Unit Penterjemahan
Membuat terjemahan yang diperlukan oleh pejabat, termasuk menterjemah surat-menyurat, dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip, artikel-artikel dan seumpamanya yang berguna untuk penyelidikan, rujukan dan penulisan sejarah.